Obchodní podmínky vydává v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky společnost ORAVA SKIPARK as, se sídlem Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČ: 44716028, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žilině, oddíl: Sa, vložka 10675 / L ( dále jen „provozovatel“), pro internetový obchod „ESKIPASS“, umístěný na internetové adrese http://kubinska.sk/sk/eskipass/kupit-eskipass (dále jen „internetové stránky“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky ESKIPASS (dále jen OP) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti s uzavíráním kupních smluv uzavřených na dálku prostřednictvím internetového obchodu ESKIPASS, který provozovatel v souladu s právními předpisy provozuje na internetových stránkách.

1.2. Zákazník může v internetovém obchodě „ESKIPASS“ zakoupit online tarif prostřednictvím internetových stránek provozovatele, přičemž kupní cenu za online tarif zákazník uhradí využitím platebního systému GoPay.

1.3. Zakoupením online tarifu se zákazník zavazuje respektovat a dodržovat tyto obchodní podmínky, stejně jako platný a účinný provozní řád střediska SKI PARK Kubínska hoľa vydaný provozovatelem, jakož i Všeobecné obchodní podmínky Orava SKIPARK a.s. (?) (dále jen VOP), které jsou zveřejněny spolu s těmito OP na internetových stránkách. Prodej online tarifů se provádí v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a to zejména občanským zákoníkem, Zákonem o ochraně osobních údajů, Zákonem o ochraně spotřebitele a Zákona o elektronickém obchodu.

2. NÁKUP ONLINE TARIFŮ

2.1. Nakupovat online tarify prostřednictvím internetového obchodu „ESKIPASS“ mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické a právnické osoby za podmínek dále stanovených.

2.2. Nakupovat online tarify může pouze vlastník plastové čipové karty SKI PARK Kubínska hoľa (dále jen „čipová karta“), která je opatřena čitelným číslem WTP uvedeným na zadní straně této čipové karty. Bez čipové karty opatřené číslem WTP nelze nákup online tarifu provést (s výjimkou předprodeje sezonních skipasů, kdy vám bude přiděleno a zasláno číslo WTP vaší karty). Výdej čipových karet opatřených číslem WTP realizuje provozovatel na svých pokladnách oproti úhradě vratné zálohy ve výši 2 €. Pomocí přiděleného čísla WTP se zákazník po jeho zadání přihlásí do internetového obchodu „ESKIPASS“ přístupného přes internetové stránky kubinska.sk, v sekci „ESKIPASS / Koupit eskipass“, ve které se mu zobrazí možnosti výběru online tarifů. Po výběru a označení zvoleného online tarifu je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace, zejména určit typ osoby (dospělý, dítě, junior, senior). Po vyplnění a kontrole všech požadovaných a zadaných informací zákazník závazně potvrdí svou objednávku kliknutím na tlačítko „ZAPLATIT“. Následně se zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je zákazník povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou konečnou, tj. včetně všech daní a poplatků.

2.3. Na internetových stránkách provozovatele na adrese kubinska.sk v sekci „ESKIPASS“ je k dispozici podrobný popis a návod, jak transakci a jakým způsobem postupovat, a to včetně zákonem požadovaných informací pro zákazníky. Zákazník je povinen se při využívání této služby řídit pokyny uvedenými na internetových stránkách provozovatele.

2.4. Na jednu čipovou kartu je možné aktivovat pouze jeden online tarif. Další online tarif je možno aktivovat až po vyčerpání předchozího online tarifu. V případě, že bude na aktivní tarif nahrán  nový (další) tarif, tento bude automaticky smazán a vstoupí v platnost nový tarif, bez nároku na vrácení peněz

2.5. Použití čipové karty a online tarifu se řídí aktuálními VOP a provozním řádem SKI PARK Kubínska hoľa, který je dostupný v pokladně na Kubínské holi, stejně jako na internetových stránkách provozovatele.

2.6. Online tarif se vztahuje pouze na zákazníkem konkrétně zvolený termín, kterým je konkrétní den nebo dny na který byl online tarif zakoupen, či na určitou část tohoto konkrétního dne v případě dvou, čtyřhodinových a od 12:30 hod online tarifů (dále jen „termín“). V případě sezonního skipasu je to celá zimní sezona, na kterou byl zakoupen, během dní,kdy je středisko v provozu. Online tarif nelze vyčerpat v jiném termínu, než pro který byl zakoupen. Nevyčerpaný online tarif  na konkrétní termín, propadá bez nároku zákazníka na náhradu zaplacené kupní ceny.

2.7. Čipová karta je vázána na typ osoby (dospělý, dítě, junior, senior atd.) Typy osob a jednotlivé ceny online tarifů, které se na ně vztahují, jsou v souladu s článkem 3. odst. 3.1. těchto OP, blíže vymezené v platném ceníku, který je k dispozici na internetových stránkách provozovatele či na hlavní pokladně zařízení SKI PARK Kubínska hoľa. Nárok na zvýhodněné ceny online tarifů pro určité typy osob (dospělý, dítě, junior, ISIC, ITIC, EURO26, ZTP, senior) je zákazník povinen na požádání provozovatele kdykoliv doložit předložením platného dokladu, z nějž nárok na zařazení do dané cenové kategorie podle typu osob vyplývá (občanský průkaz, zdravotní průkaz pojištěnce, průkaz ISIC, ZTP ap.). Pokud zákazník nedoloží provozovateli oprávněnost nároku na zvýhodněnou cenu online tarifu, je provozovatel oprávněn zákazníka z přepravy bez nároku na náhradu kupní ceny online tarifu vyloučit (kartu zablokovat).

Typy osob s nárokem na zvýhodněné ceny:
ISIC eskipass – držitelé karet ISIC, ITIC, EURO26
Junioři – od 12 do 19 let,
Děti – od 6 do 11 let
Senioři – nad 60 let, průkaz ZTP, ZTP-P

2.8. Všechny druhy skipasů jsou nepřenosné! Monitorování uživatelů skipasů! Návštěvníci smějí používat k přepravě jen skipasy zakoupené na oficiálních prodejních místech střediska, a to výlučně pro sebe. Skipasy obdržené nebo zakoupené od jiných osob jsou neplatné a při pokusu o použití budou návštěvníkovi ZABLOKOVÁNY. Návštěvník je povinen prokázat se na vyzvání platným skipasem / lístkem pověřenému zaměstnanci lyžařského střediska . Pokud zaměstnanec zjistí, že klient jezdí na neplatný nebo neoprávněně zlevněný skipas / lístek, bude mu skipas také ZABLOKOVÁN bez nároku na vrácení peněz.

2.9. Zakoupený online tarif bude aktivován při prvním průchodu kterýmkoliv turniketem v středisku provozovatele.

2.10. Čipová karta slouží jako cestovní doklad až po aktivaci online tarifu způsobem podle čl. 2, odst. 2.8. těchto obchodních podmínek. Do tohoto okamžiku čipová karta neopravňuje držitele k jízdě.

3. CENA
3.1. Kupní ceny online tarifů jsou platné dle aktuálního platného ceníku ESKIPASS pro danou sezonu, který je zveřejněn na internetových stránkách provozovatele nebo u pokladen v zařízení SKI PARK Kubínska hoľa.

3.2. Při nákupu online tarifů nelze uplatnit žádné další slevy, zákazníkovi je účtována plná cena dle aktuálního platného ceníku ESKIPASS zveřejněného na internetových stránkách provozovatele nebo přímo ve středisku na pokladně.

3.3. Platba za zvolený online tarif (dále též jen „platba kupní ceny“) probíhá prostřednictvím platebního systému GoPay, kam je zákazník přesměrován po potvrzení objednávky online tarifu a po stisknutí tlačítka „ZAPLATIT“. Po úspěšném zaplacení objednaného online tarifu je zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, který slouží jako potvrzení o zaplacení (dále jen „potvrzující e-mail“) a obsahuje údaje ve smyslu ust. § 16 Zákona o ochraně spotřebitele. Objednávky se považují za závazné okamžikem jejich potvrzení ze strany Orava SKIPARK a.s. potvrzujícím e-mailem. Realizace platby v platebním systému GoPay je potvrzena a osvědčena tímto potvrzujícím e-mailem, odeslaném zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Podrobnější informace o platbě může zákazník získat po přihlášení do svého účtu GoPay postupem popsaným v potvrzujícím e-mailu. Kupní cena je uhrazena její připsáním na účet provozovatele, uvedený v potvrzujícím e-mailu. Pokud došlo při procesu úhrady kupní ceny prostřednictvím systému GoPay k odepsání částky představující kupní cenu online tarifu z příslušného bankovního účtu zákazníka, aniž byl následně vygenerován potvrzující e-mail, nebo došlo-li k podobné technické chybě, jejímž důsledkem je, že částka představující kupní cenu online tarifu byla z účtu zákazníka odepsána, aniž byla kupní cena uhrazena, je zákazník povinen uplatnit tuto reklamaci výhradně v bance, která kartu, jejímž prostřednictvím nerealizovaná transakce proběhla, vystavila. Na uplatňování reklamací  provozovatel nebude brát zřetel.

3.4. Nákup prostřednictvím platebního systému GoPay je možné realizovat kdykoliv, systém je funkční nepřetržitě, kromě technologických přestávek. O plánovaných technologických přestávkách systému a z nich plynoucí nemožnosti provádět platby v tomto časovém úseku budou zákazníci provozovatele bez zbytečného odkladu informováni na jeho internetových stránkách.

3.5. V případě, že požadujete zaslání daňového dokladu (faktury), vyplňte prosím správně své fakturační údaje. Následně po jejich doručení na naši e-mailovou adresu vám bude do 14 dnů vystavena a odeslána faktura na vámi zadaný e-mail. Daňový doklad bude vystaven pouze na řádně vyplněnou a pak i zaplacenou objednávku, která bude potvrzena i ze systému GoPay. Zákazník bere na vědomí, že elektronická faktura mu bude zaslána prostřednictvím e- mailu pouze na základě této zvláštní žádosti.

4. Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, nelze od kupní smlouvy na online tarifu odstoupit. V případě, že kupní cena za zákazníkům objednaný online tarif nebude připsána na bankovní účet provozovatele, má se za to, že zákazník od kupní smlouvy na online tarif jednostranně odstoupil, a to okamžikem uplynutí kalendářního dne, resp. období, na které si online tarif objednal.

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1 V případě, že dodaná služba (dále jen „eskipass“) obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, je poškozen a pod.), je zákazník povinen uplatnit nároky za vady (reklamaci) bez zbytečného odkladu, a to následujícím způsobem:

– Jakmile zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj. toho dne, v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu; jinak právo na reklamaci zaniká,

– Osobně v závislosti na reklamované službě, a to na pokladně areálu SKI PARK Kubínska hoľa nebo na e-mailové adrese eskipass@kubinska.sk

– Zákazník je také povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada, a zároveň uvést časové období, během nějž se vada vyskytla.

5.2 Dodatečně zjištěné chyby nebudou akceptovány. Orava SKIPARK a.s. po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout dokumenty spojené s nákupem služby a další potřebnou součinnost vyžádanou společností Orava SKIPARK a.s… V lhůtě k vyřízení reklamace zašle provozovatel zákazníkovi formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a návrh na odstranění vad reklamované služby.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Pokud je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení bude použito ustanovení podle příslušných právních předpisů, které je tomuto neplatnému nebo neúčinnému ustanovením nejbližší. Ostatní ustanovení neplatností nebo neúčinností takového ustanovení nejsou dotčena.

6.2. Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

6.3. Zákazník dává provozovateli uzavřením kupní smlouvy souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které poskytuje provozovateli při uzavírání kupní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany kupní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z kupní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení smluvního vztahu může zákazník kdykoliv prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Provozovatel bude odevzdané osobní údaje využívat za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech provozovatele jako správce osobních údajů ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je provozovatel jako správce povinen zákazníka informovat.

6.4. Zakoupením online tarifu zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek, jimiž je při uzavírání kupní smlouvy vázán a zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“ v objednávkovém formuláři online tarifů v internetovém obchodě provozovatele „ESKIPASS“ vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami výslovný souhlas.

6.5. Za platné a účinné je považováno znění obchodních podmínek, které je ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy v internetovém obchodě „ESKIPASS“ k dispozici na internetových stránkách provozovatele.

7. Kontakty:

PROVOZOVATEL: ORAVA SKIPARK a.s. Široká 381, Oravský Podzámok 027 41, Tel.:+421 905 595 311, email: eskipass@kubinska.sk, IČO:44716028, DIČ:2022790242

ORGÁN DOZORU: Inspektorát SOI pro Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 041/ 7632 130, 041/7632 139,
fax č.: 041/ 7632 139

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZIMNÍ SEZÓNA 2017/2018

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro zimní sezonu 2016/2017 jsou vydané společností ORAVA SKIPARK, a.s, Široká 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČ: 44 716 028, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: Sa, vložka č. : 10675 / L (dále jen „Orava SKIPARK a.s.“ nebo „provozovatel“) s tím, že, upravují poskytování služeb – přepravu lanovými dráhami a lyžařskými vleky a využívání lyžařských tratí – v lyžařském středisku SKI PARK Kubínska hoľa.

2. Zákazník má možnost během zimní sezony 2016/2017 zakoupit lyžařský lístek (dále jen „Skipas“) za ceny uvedené v Ceníku vydaném společností Orava SKIPARK a.s. na zimní sezonu 2016/2017 nebo zakoupit jízdenku (dále jen „Lístek) za ceny uvedené v Ceníku, přičemž smlouva o přepravě je uzavřena okamžikem vstupu do nástupní stanice nebo nástupního prostoru lanové dráhy (horského dopravního zařízení), který je prostorem přístupným pouze s platným skipasy nebo lístkem.

3. Skipas vydává společnost ORAVA SKIPARK a.s. ve formě bezkontaktní čipové karty s uvedením identifikačních údajů držitele Skipasu a cestovní Lístek je vydáván v papírové formě nezávisle na čipové karty, v závislosti na typu Skipasu nebo lístků ve smyslu Ceníku společnosti ORAVA SKIPARK a.s. platného pro zimní sezonu 2016/2017. Bezkontaktní čipová karta opravňuje držitele Skipasu / Lístky na využívání služeb poskytovaných v SKI PARK Kubínska hoľa v rozsahu podle typu zakoupeného Skipasu / lístků ve smyslu Ceníku společnosti ORAVA SKIPARK a.s. platného pro zimní sezonu 2016/2017. Záloha za bezkontaktní čipovou kartu je 2 EUR. Držitel Skipasu může vrátit bezkontaktní čipovou kartu po spotřebování dní v kterýkoliv den během trvání zimní sezony 2016/2017, v pokladně střediska v době od 8:30 do 15:30 hod. nebo v automatu na vrácení bezkontaktní čipové karty umístěném u pokladen. V případě, že vrácena bezkontaktní čipová karta není vyježděná (čipová karta nemá nulový kredit), provozovatel cenu nevyužitého přepravného nevrací. Záloha za bezkontaktní čipovou kartu ve výši 2 EUR bude vrácena v plné výši pouze v případě vrácení nepoškozené a plně funkční karty. Nevyužitý kredit na bezkontaktní čipové kartě, která nebude provozovateli vrácena, se do následující zimní sezony nepřenáší a pozbývá platnosti ukončením aktuální sezony.

4. Sezonní Skipasy uvedené v Ceníku společnosti ORAVA SKIPARK a.s, platném pro zimní sezonu 2016/2017, je možné zakoupit v předprodeji v termínu od 01.11.2016 do 24.12.2016 za výhodné ceny během otevíracích hodin v pokladně, která se nachází přímo ve středisku Kubínska hoľa, nebo pomocí e-shopu ESKIPASS.

5. Prodej Skipasů nebo Lístků se v pokladnách v lyžařských střediscích provozovaných společností Orava SKIPARK a.s. realizuje od začátku zimní sezony 2016/2017. Prodej Skipasů nebo Lístků se realizuje hotovostní platbou do pokladny nebo bezhotovostní platbou prostřednictvím platebních karet: EUROCARD-MASTER CARD, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC, dcpay.PayOnline CLUB INTERNATIONAL. Skipasy je možné od začátku zimní sezony 2016/2017 zakoupit i prostřednictvím internetového obchodu ESKIPASS (kubinska.sk/sk/eskipass/kupit-eskipass) za ceny uvedené v Ceníku platném pro zimní sezonu 2016/2017 a za podmínek upravených v obchodních podmínkách vztahujících se k internetovému obchodu ESKIPASS (kubinska.sk/sk/eskipass/obchodne-podmienky).

6. Zlevněné Skipasy nebo Lístky:
6.1 Nárok na bezplatné využívání služeb mají děti do dne předcházejícího dni dovršení věku 6 let pouze za podmínky, že služby využívají výlučně v doprovodu dospělé osoby starší 18 let (maximálně 2 děti v doprovodu 1 dospělé osoby starší 18 let). Pro uplatnění nároku je nezbytné předložit zdravotní průkaz pojištěnce dítěte.

6.2 Nárok na Skipas nebo Lístek „Senior“ má osoba starší 60 let. Pro uplatnění nároku je nezbytné předložit průkaz totožnosti.

6.3 Nárok na zlevněný Skipas nebo Lístek z důvodu zdravotního postižení má držitel průkazu zdravotně těžce postižený (ZTP) nebo zdravotně těžce postižený s průvodcem (ZTP-P). Pro uplatnění nároku na zlevněný Lístek z důvodu zdravotního postižení je zákazník povinen předložit průkaz totožnosti a průkaz ZTP nebo ZTP-P. Zakoupení zlevněného Skipasu z důvodu zdravotního postižení není možné prostřednictvím internetového obchodu ESKIPASS.

6.4 Nárok na Skipas nebo Lístek „Junior“ mají osoby starší 12 let do dne předcházejícího dni dovršení věku 19 let a držitelé karet ISIC, ITIC, EURO26, GO26. Pro uplatnění nároku je zákazník povinen předložit průkaz totožnosti (do 15 let zdravotní průkaz pojištěnce) nebo průkaz ISIC, ITIC, EURO26, GO26.

6.5 Nárok na Lístek „Děti“ mají děti starší 6 let do dne předcházejícího dni dovršení věku 12 let. Pro uplatnění nároku je zákazník povinen předložit zdravotní průkaz pojištěnce dítěte.

6.6 Slevy pro organizované skupiny: 10% sleva z celkové částky a každá 21. osoba bezplatně dle výběru zákazníka (slevy nelze kumulovat); slevu je možné uplatnit při organizovaných skupinách s minimálním počtem 20 osob při jednorázovém nákupu Lístků pro celou skupinu. Při poskytnutí slevy pro organizované skupiny nelze poskytnout žádné další slevy. Při koupi Lístků pro organizovanou skupinu je třeba v pokladně předložit jmenný seznam členů skupiny s razítkem organizace.

6.7 Kombinování slev není možné. Platí nejvýhodnější cena pro zákazníka.

6.8 V ceně skipasů není zahrnut vstup do KIDSPARKu-areálu lyžařské školy.

6.9 Přeprava menších psů je možná na všech lanových drahách za podmínky, že pes bude v doprovodu majitele, bude mít náhubek a bude na vodítku. Přeprava menších psů, ale i jiných menších zvířat je také možná v přepravních klecích. Na jedné sedačce smí být přepravován jen jeden menší pes nebo jiné menší zvíře. V případě přepravy více než jednoho menšího psa nebo jiného menšího zvířete na jedné sedačce je klient povinen informovat o této skutečnosti zaměstnance lanové dráhy, přičemž více psů nebo jiných menších zvířat musí být majetkem jednoho klienta. Provozovatel si vyhrazuje právo posoudit v každém jednotlivém případě možnost přepravy psa nebo jiného zvířete na lanovce. Právní nárok na přepravu živočichů lanovkou není.

7. Skipasy:
7.1 Skipas 1 jízda:

7.1.1 1 JÍZDA NA LANOVCE představuje zpáteční jízdu pouze na „dolní“ sedačkové lanovce označené na mapě jako A – UNIFIX 4 Mačkovo-Dzúrikovo a zpět, nebo představuje zpáteční jízdu pouze na „horní“ sedačkové lanovce označené na mapě jako B, – SLF 4p Dzúrikovo-hřeben a zpět. Na jednu cestu na vrchol SKI PARK Kubínska hoľa si proto potřebujete zakoupit dvě jednotlivé jízdy na lanovkách A a B.

7.1.2 Jedna JÍZDA vlekem představuje jen jednu jednosměrnou jízdu na jednom z vleků označených na mapě jako C, D, E, F, G (vždy ale jen na jednom z nich!).

7.1.3 Jedna JÍZDA vlekem „Dětský vlek“ představuje pouze jednu jednosměrnou jízdu na libovolném vleku označeném na mapě jako H nebo J (vždy ale jen na 1 z nich!).

7.1.4 Označení dopravních zařízení A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K najde každý zákazník v mapě střediska, která je k dispozici bezplatně v pokladně střediska, také na velkoplošných poutačích na vstupu do střediska z parkovišť přímo u pokladny, při výstupu z “ dolní „SL, nebo při nástupu na vleky E, F.

7.2 Časové Skipasy:

7.2.1 Skipas 1 DEN platí jeden den během provozních hodin ve smyslu bodu 8.2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

7.2.2 Odpolední Skipas OD 12:30 platí od 12:30 v den jeho zakoupení až do konce provozních hodin střediska ve smyslu bodu 8.2 těchto všeobecných obchodních podmínek.

7.2.3 Vícedenní Skipasy 2,3,4,5,6 a 7 DNÍ platí ode dne zakoupení příslušného vícedenního Skipasu nebo ode dne uvedeného na skipasu po dobu po sobě následujících dnů v závislosti na druhu vícedenního Skipasu, který si zákazník zakoupil.

7.2.4 SEZONNÍ SKIPAS opravňuje držitele Skipasu k využívání služeb lyžařského střediska na všech dopravních zařízeních po celou zimní sezonu 2016/2017.

7.2.5 Skipas 10 DNÍ ZE SEZONY platí po celou dobu sezony  na 10 libovolných dní, které nemusí následovat za sebou.

7.2.6 Skipasy pro lyžařské kurzy 5 platí pro organizované lyžařské kurzy s minimálním počtem 20 žáků/studentů. Při koupi Skipasu pro lyžařské kurzy je třeba v pokladně předložit jmenný seznam žáků/studentů s razítkem školního zařízení. Při využívání Skipasů pro lyžařské kurzy nelze poskytnout jakoukoli další slevu. Pedagogický dozor (učitel školy, rodič, vychovatel školy) má nárok na koupi Skipasu za stejnou cenu jako studenti za podmínky, že minimálně na 10 žáků / studentů připadá 1 osoba pedagogického dozoru a v případě, že je v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu se školou, jejíž žáci/studenti jsou účastníky lyžařského kurzu, nebo je rodičem žáka/studenta, který je účastníkem lyžařského kurzu. Potvrzení o splnění podmínek předkládá škola, jejíž žáci/studenti jsou účastníky lyžařského kurzu.

7.2.7 Časové skipasy 2 a 4 HODINY platí od prvního přechodu přes turniket do konce uplynutí časové doby na kterou byl zakoupen.

7.2.8 Časový skipas 2 HODINY „Dětský vlek“ platí 2 hodiny jen na vlecích označených na mapě jako H a J!

7.2.9 Skipas 3 z 5 DNÍ platí libovolné 3 z 5 dnů od data zakoupení nebo platnosti. Skipas 5 ze 7 DNÍ platí libovolných 5 ze 7 dnů od data zakoupení nebo platnosti.

7.3 Lístky:

Jednotlivé typy a druhy Lístků a rozsah služeb, na jejichž využití opravňují zákazníka jednotlivé typy a druhy Lístků, jsou uvedeny v Ceníku společnosti ORAVA SKIPARK a.s. platného pro zimní sezonu 2016/2017 zveřejněném na internetových stránkách společnosti ORAVA SKIPARK a.s. nebo v pokladnách přímo ve středisku SKI PARK Kubínska hoľa.

7.4 Všechny Skipasy nebo Lístky jsou nepřenosné. Skipasy nebo Lístky vydané na jméno držitele jsou nepřenosné od okamžiku jejich vydání. Ostatní Skipasy nebo Lístky se stávají nepřenosnými okamžikem prvního průchodu čtecím zařízením (turniketem). Toto ustanovení se nevztahuje na zvláštní druhy Skipasů nebo Lístků, které jsou společností Orava SKIPARK a.s. určeny jako přenosné na základě podmínek určených společností Orava SKIPARK a.s. po dohodě se zákazníkem.

8. Provoz a Provozní doba:

8.1 Provoz jednotlivých dopravních zařízení (lanovek a lyžařských vleků) je závislý na konkrétních povětrnostních podmínek v lyžařském středisku SKI PARK Kubínska hoľa.

8.2 Provozní doba lanových drah, lyžařských vleků a lyžařských tratí je určována společností Orava SKIPARK a.s. v závislosti na povětrnostních a provozních podmínek ve středisku SKI PARK Kubínska hoľa.

8.3 Pokud provozovatel neurčí jinak, provozní doba lanových drah a lyžařských vleků a lyžařských tratí v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností Orava SKIPARK a.s. je v termínu od začátku zimní sezony 2015/2016 do ukončení zimní sezony 2016/2017 v době od 8:30 hod. do 15:30 hod.

8.4 V termínu od začátku zimní sezony 2016/2017 do ukončení zimní sezony 2016/2017 v době od 16:00 hod. do 8:00 hod. jsou SJEZDOVKY UZAVŘENY! Hrozí nebezpečí úrazu kabely sněžných děl a od strojů upravujících tratě, zejména navijákových s rozvinutým lanem!

8.5 Společnost ORAVA SKIPARK a.s. je oprávněna jednostranně změnit provozní dobu dopravních zařízení a lyžařských tratí ve středisku SKI PARK Kubínska hoľa. Informace o sněhových podmínkách a provozu lyžařských vleků a lanových drah a lyžařských tratí jsou denně k dispozici na prodejních místech Skipasů nebo Lístků, jakož i na internetových stránkách kubinska.sk

9. Ztráta, odcizení a poškození Skipasu nebo Lístku:

9.1 Ztráta, odcizení a poškození: Při ztrátě nebo znehodnocení Skipasu nebo Lístku neposkytování náhrad!

10. Skipas Reklamace a náhrada jízdného:

10.1 Poskytování služeb společností Orava SKIPARK a.s. se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů.

10.2 Zákazník má právo na poskytnutí služeb přepravy lanovými drahami nebo lyžařskými vleky v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu.

10.3 Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad služeb (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace (vadu nebo vady přepravních služeb – neuskutečnění přepravy), nejpozději však následující kalendářní den po dni, ve kterém se přeprava měla uskutečnit, nebo ve kterém se neuskutečnila ve sjednaném rozsahu, jinak právo na reklamaci zaniká.

10.4 Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit pokladní doklad a průkaz totožnosti. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Lhůta na vyřízení reklamace nepřesáhne 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Pro účely vyřízení reklamace je zákazník povinen sdělit kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace v případě, že není možné vyřídit reklamaci ihned po jejím uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost vyžadovanou provozovatelem.

10.5 Držitel Skipasu má právo žádat o vrácení jízdného, ​​pokud se doprava na lanové dráze neuskuteční v případě přerušení nebo omezení dopravy na dobu delší než 3 hodiny z důvodu poruchy zařízení lanové dráhy nebo pokud jiné závažné okolnosti nedovolí zajišťovat další dopravu podle jízdního řádu a vyžadují přerušení nebo omezení provozu lanové dráhy (neplatí, pokud měl cestující možnost využít jiná horská dopravní zařízení dopravce ve středisku).

10.6 U sezonního skipasu náhradu jízdného za den, ve kterém zákazník prošel přechodové zařízení – turniket, a přeprava se neuskutečnila v důsledku výpadku provozu dopravního zařízení na dobu delší než 3 hodiny a zároveň došlo ke snížení přepravní kapacity dopravních zařízení střediska, respektive pokud nebyla zahájena doprava na žádné lanové dráze v lyžařském středisku, provozovatel neposkytuje.

10.7 V případě akciových Skipasů (např. Slevomat voucher apod.), je poskytnutí náhradního plnění v případě oprávněné reklamace platné pouze v době platnosti akční nabídky a následující kalendářní den po skončení platnosti akční nabídky.

10.8 Provozovatel si vyhrazuje právo na individuální posouzení každého případu reklamace služeb a posouzení oprávněnosti reklamace a požadavků zákazníka a poskytnutí náhrady jízdného a jeho způsobu nebo výšky.

11. Lístek – Reklamace a náhrada jízdného:

11.1 Poskytování služeb společností Orava SKIPAK a.s. se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a ostatních obecně závazných právních předpisů.

11.2 Zákazník má právo na poskytnutí služeb přepravy lanovými drahami v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu. Zákazník je povinen uplatnit nároky z vad služeb (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace (vadu nebo vady přepravních služeb – neuskutečnění přepravy nebo neprovedení přepravy ve sjednaném rozsahu), nejpozději však následující kalendářní den po dni, ve kterém se přeprava měla uskutečnit, nebo v němž se neuskutečnila ve sjednaném rozsahu, jinak právo na reklamaci zaniká.

11.3 Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit pokladní doklad o zakoupení lístků a průkaz totožnosti. Provozovatel po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Lhůta na vyřízení reklamace nepřesáhne 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Pro účely vyřízení reklamace je zákazník povinen sdělit kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím bude zákazník vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace v případě, že není možné vyřídit reklamaci ihned po jejím uplatnění. Zákazník je povinen při vyřizování reklamace poskytnout provozovateli potřebnou součinnost vyžadovanou provozovatelem.

11.4 Držitel Lístku má právo žádat o vrácení jízdného, ​​pokud se doprava na lanové dráze neuskuteční v případě přerušení nebo omezení dopravy na dobu delší než 3 hodiny z důvodu poruchy zařízení lanové dráhy nebo pokud jiné závažné okolnosti nedovolí zajišťovat další dopravu podle jízdního řádu a vyžadují přerušení nebo omezení provozu lanové dráhy (neplatí, pokud měl cestující možnost využít jiná horská dopravní zařízení dopravce ve středisku).

12. Skipas / Lístek – V případě neuskutečnění přepravy ze subjektivních důvodů na straně zákazníka před zahájením přepravy, se jízdné nevrací.

13. Ochrana osobních údajů:

13.1 Společnost ORAVA SKIPARK a.s. provádí zpracování osobních údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 84/2014 CFU v aktuálním a platném znění (dále jen „Zákon“).

13.2 Společnost ORAVA SKIPARK a.s. zpracovává osobní údaje držitele Skipasu nebo Lístků za účelem prodeje, evidence a kontroly používání Skipasu klientem při využívání služeb poskytovaných společností Orava SKIPARK a.s. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování – prodeje, evidence a kontroly používání Skipasu nebo Lístků klientem při využívání služeb poskytovaných společností ORAVA SKIPARK S.p.A., avšak maximálně po dobu dvou let od sběru těchto údajů. Osobní údaje zpracovávané za účelem prodeje, evidence a kontroly používání Skipasů jsou provozovatelem zpracovávány na základě § 10 odst. 3 písm. b) Zákona bez souhlasu dotčených osob.

13.3 Společnost ORAVA SKIPARK a.s. zpracovává osobní údaje držitele Skipasu pro účely marketingu v případě jejich výslovného souhlasu, který může držitel Skipasu nebo Lístku udělit vyplněním údajů a podpisem formuláře. Souhlas lze kdykoli odvolat písemnou formou.

13.4 Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu k dosažení účelu pro prodej, evidenci a kontrolu zakoupených Skipasů nebo Lístků, a to konkrétně: jméno, příjmení a titul, kontaktní adresa, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografie držitele Skipasu a podpis, kde fotografie držitele Skipasu (na níž je držitel Skipasu zobrazen), strojově čitelné zóny čtecím zařízením (turniketem) při jeho prvním a každém dalším průchodu turniketem, slouží pro účely kontroly využívání služeb poskytovaných provozovatelem ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek.

13.5 Rozsah osobních údajů zpracovávaných pro účely marketingu obsahuje: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo. Držitel Skipasu vyplněním údajů a podpisem ve smyslu § 11 odst. 1 Zákona uděluje společnosti ORAVA SKIPARK a.s. souhlas, aby zpracované osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo uvedené ve formuláři v rámci programu ESKIPASS (kubinska.sk/sk/eskipass/kupit-eskipass), použila na marketingové účely. Držitel Skipasu zároveň uděluje provozovateli souhlas s přenosem osobních údajů do zahraničí v rámci Evropské unie. Provozovatel se zavazuje, že s osobními údaji nebude nakládat a zacházet v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 3 let a tento souhlas může zákazník kdykoliv písemně odvolat zasláním odvolání souhlasu na adresu sídla provozovatele, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví jinak. Držitel Skipasu svým podpisem na formuláři zároveň potvrzuje, že byl poučen o svých právech uvedených v Zákoně (zejména § 28 Zákona), i v zákoně č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zejména na informace o stavu zpracování osobních údajů v informačním systému, na opravu nesprávných nebo neaktuálních zpracovávaných osobních údajů, na likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel zpracování a na likvidaci osobních údajů, pokud došlo k porušení Zákona, a že jím poskytnuté osobní údaje se shodují se skutečností, a že jsou úplné, pravdivé a přesné a zároveň uděluje souhlas na dobu 3 let na zasílání obchodních a reklamních materiálů (tzv. newsletterů) jakoukoli elektronickou formou zpráv (prostřednictvím e-mailu, SMS) týkajících se služeb poskytovaných Orava SKIPARK a.s. a jeho obchodních partnerů, přičemž držitel Skipasu je oprávněn udělený souhlas kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu provozovatele, případně na emailovou adresu uvedenou přímo v newsletteru.

13.6 Nástupiště a výstupiště lanových drah jsou prostory přístupné veřejnosti za splnění určitých podmínek (zaplacení vstupného, resp. oprávněný vstup a dodržování Návštěvního řádu). Na základě ustanovení § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 3 písm. a) Zákona, může společnost ORAVA SKIPARKa.s. pořizovat obrazové snímky nebo obrazově zvukové záznamy k účelům úředním na základě Zákona, pro umělecké účely nebo pro účely filmového a rozhlasového vysílání, tiskového nebo televizního zpravodajství. Při provádění takového záznamu společnost ORAVA SKIPARK a.s. přihlíží k oprávněným zájmům dotčených fyzických osob a dbá na co nejmenší možnou míru zásahu do jejich soukromí. Držitel Skipasu nebo Lístků bere na vědomí, že prostory nástupních stanic při přechodu přes čtecí zařízení (turniket) jednotlivých lanových drah jsou monitorovány kamerovým systémem umístěným v čtecím zařízení (turniket) za účelem ochrany majetku provozovatele a kontroly dodržování těchto všeobecných obchodních podmínek a nepřenosnosti Skipasů nebo Lístků. Čtecí zařízení (turnikety) jsou provozovatelem zřetelně označeny jako monitorovaný prostor. Provozovatel zajišťuje veškerá bezpečnostní opatření a dodržování všech ustanovení právních předpisů, zejména Zákona a zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel zajišťuje likvidaci záznamu monitorování ve smyslu § 17 odst. 7 Zákona. Držitel lístku zároveň zakoupením Skipasu nebo Lístků uděluje provozovateli ve smyslu § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů souhlas ke zhotovování a používání obrazových snímků a obrazového záznamu držitele lístku (na kterých je držitel Skipasu nebo Lístku zobrazen) pro účely kontroly využívání služeb poskytovaných provozovatelem ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek.

13.7 V případě použití obrazových snímků nebo obrazově – zvukových záznamů k propagačním a marketingovým aktivitám společnosti ORAVA SKIPARK a.s., budou tyto snímky upraveny tak, aby nebyla možná identifikace fyzických osob nebo se takové použití provádí pouze na základě souhlasu fyzických osob, které se na předmětných snímcích a záznamech nacházejí.

13.8 Dotčené osoby mají povinnost uvádět pouze aktuální a správné osobní údaje podle § 16 Zákona, přičemž následky porušení tohoto ustanovení nese ten, kdo nesprávné, nepravdivé a neaktuální údaje poskytl.

13.9 Provozovatel společnost ORAVA SKIPARK a.s. poskytnuté osobní údaje chrání před neoprávněným použitím a neprovádí žádné operace, kterými by poskytnuté osobní údaje zveřejňoval nebo jakkoli jinak zpřístupňoval neoprávněným osobám. Provozovatel se zavazuje neposkytovat získané osobní údaje žádným třetím stranám ani žádným dalším příjemcům kromě zákonem odůvodněných případů.

13.10 Provozovatel společnost ORAVA SKIPARK a.s. v souladu s právními předpisy České republiky vykonává všechna opatření a operace ke zpracovávání osobních údajů tak, aby dotčené osoby byly řádně a včas poučeny o svých právech, které jim přísluší z právních předpisů České republiky, ale i na základě evropské legislativy a závazných mezinárodních smluv a úmluv. V případě obdržení oprávněné žádosti dotyčné osoby provozovatel vyřídí tuto žádost do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

13.11 Dotyčná osoba má právo zejména na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat informace o tom, zda její osobní údaje jsou nebo nejsou v informačních systémech provozovatele zpracovávány, z jakého zdroje byly její osobní údaje získané, informace o rozsahu nebo seznamu zpracovávaných osobních údajů, opravu nebo likvidaci svých neúplných, nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, jejichž účel zpracování pominul, nebo které jsou předmětem zpracování neoprávněně.

13.12 Dotyčná osoba má právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů k jiným účelům než těm, ke kterým byly osobní údaje pravomocně poskytnuty a proti zpracování osobních údajů, které by mohly neoprávněně a odůvodněně zasahovat do jejich práv a právem chráněných zájmů, pokud je tato námitka oprávněná. Provozovatel je povinen takové osobní údaje bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat ihned, jak to okolnosti dovolí.

14. Koupí Skipasu nebo Lístku a využíváním služeb v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností Orava SKIPARK a.s. se zákazník zavazuje dodržovat pokyny pověřených zaměstnanců provozovatele, přepravní podmínky, tyto všeobecné obchodní podmínky, zvláštní obchodní podmínky platné pro jednotlivé druhy služeb a Bílý kodex, který je zveřejněn na webové stránce kubinska.sk, dostupný v pokladnách ve středisku SKI PARK Kubínska hoľa. Společnost ORAVA SKIPARK a.s. je oprávněna Skipas nebo Lístek znehodnotit (zablokovat) a znemožnit tak zákazníkovi využívání služeb v lyžařských střediscích provozovaných společností Orava SKIPARK a.s. v případě zjištění, že Skipas nebo Lístek na využívání služeb lyžařského střediska používá osoba, která není oprávněna jej používat, a to při Skipasech nebo Lístcích vydaných na jméno osoby, která není uvedena jako držitel Skipasu nebo Lístku a není zobrazena v bezkontaktní čipové kartě (tj. jméno a fotografie v Skipasu nebo Lístku neodpovídají identifikačním údajům kontrolované osoby na průkazu totožnosti), a při ostatních nepřenosných Skipasech nebo Lístcích osoba, která při prvním průchodu čtecím zařízením (turniketem) nepoužila Skipas nebo Lístek. Nepřenosné Skipasy nebo Lístky jsou platné pouze s průkazem totožnosti, u dětí do 15 let se zdravotním průkazem pojištěnce, při zlevněných Skipasech nebo Lístcích s průkazem prokazujícím nárok na vydání zlevněného Skipasu nebo Lístku. Společnost ORAVA SKIPARK a.s. je oprávněna Skipas nebo Lístek znehodnotit (zablokovat) a znemožnit tak zákazníkovi využívání služeb v lyžařských střediscích provozovaných společností Orava SKIPARK a.s. v případě zjištění, že klient nebo osoba používající Skipas nebo Lístek úmyslně nebo vědomě znemožňuje provádění kontroly nepřenosnosti Skipasů nebo Lístků provozovatelem, zejména tím, že uvádí provozovatele v omyl ohledně totožnosti osoby využívající Skipas nebo Lístek změnou oblékání v krátkých časových intervalech (například během jednoho dne) nebo zakrýváním si obličeje (kuklou, šátkem a podobně), nebo fyzicky zakrýváním monitorovacího zařízení při přechodu čtecím zařízením (turniketem). V případě znehodnocení Skipasu nebo Lístku z důvodu porušení všeobecných obchodních podmínek (v případě zneužití Skipasu nebo Lístku a z toho vyplývajícího neoprávněného využívání služeb poskytovaných provozovatelem v jednotlivých lyžařských střediscích provozovaných společností Orava SKIPARK a.s. nebo v případě porušení bodu 15 nebo bodu 16 těchto všeobecných obchodních podmínek), nemá zákazník nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu za nemožnost využití služeb poskytovaných společností Orava SKIPARK a.s. v jednotlivých lyžařských střediscích, ani nárok na vrácení zákazníkem zaplacené ceny nebo její poměrné části.

15. Společnost ORAVA SKIPARK a.s. si vyhrazuje právo odepřít klientovi poskytnutí přepravy lanovými dráhami a lyžařskými vleky, nebo využití lyžařských tratí a tras v lyžařském středisku, případně použít postup dle bodu 14 těchto všeobecných obchodních podmínek (zablokování Skipasu nebo Lístku) v případě, že klient svým chováním ohrožuje nebo poškozuje majetek nebo oprávněné zájmy společnosti ORAVA SKIPARK a.s. nebo život, zdraví nebo majetek ostatních klientů a návštěvníků lyžařského střediska, nebo životní prostředí, případně neuposlechne doporučení, příkazy a zákazy pověřených pracovníků provozovatele nebo jiných oprávněných osob, a to navzdory výslovnému upozornění oprávněných osob.

16. Skipas nebo Lístek neopravňuje jeho držitele k vykonávání jakékoliv podnikatelské či jiné výdělečné činnosti (včetně činnosti lyžařských škol) na lyžařských tratích a dojezdových lyžařských plochách bez souhlasu společnosti ORAVA SKIPARK a.s. jako provozovatele a příslušných povolení ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Bez souhlasu provozovatele platí zákaz využívání lyžařských tratí a dojezdových lyžařských ploch pro reklamní účely (např. umísťování prodejních stánků, reklamních zařízení a jiné).

17. Lyžař mladší než 15 let je povinen si na lyžařské trati chránit hlavu řádně upevněnou ochrannou přilbou. Osoba, která organizuje činnost na lyžařské trati, je povinna zajistit, aby osoba mladší než patnáct let měla oblečený reflexní bezpečnostní oděv nebo na sobě viditelně umístěny reflexní bezpečnostní prvky.

18. V případě, že dojde během využívání služby poskytované provozovatelem ke vzniku škody na majetku nebo zdraví zákazníka, jejíž náhradu bude zákazník požadovat od provozovatele, v případě prokázání předpokladů vzniku odpovědnosti provozovatele za takto vzniklou škodu zákazníkem, je zákazník povinen bezodkladně (tj. okamžitě po vzniku škodné události) po vzniku takové škody informovat o vzniku škody a o průběhu události provozovatele, a to v informačním centru ve středisku provozovaném provozovatelem a poskytnout provozovateli součinnost při objasnění průběhu události a místní ohledání. V případě vzniku škody na majetku, se náhrada škody (v případě prokázání odpovědnosti provozovatele za škodu), pokud je to možné a účelné na základě posouzení provozovatele, poskytuje uvedením věci nebo věcí do původního stavu.

19. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.11.2016 a jsou platné a účinné po celou zimní sezonu 2016/2017. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na poskytování služeb – využívání lyžařských vleků a lanových drah nebo lyžařských tratí – v lyžařském středisku SKI PARK Kubínska hoľa provozovaném společností Orava SKIPARK a.s. Pokud ustanovení obchodních podmínek týkající se jednotlivých služeb poskytovaných společností Orava SKIPARK a.s. na základě jednotlivých druhů Skipasů nebo Lístků ve smyslu Ceníku vydaného společností Orava SKIPARK a.s. (dále jen „zvláštní obchodní podmínky“) obsahují odlišnou úpravu než tyto všeobecné obchodní podmínky, jsou rozhodující ustanovení zvláštních obchodních podmínek a tyto mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek. V rozsahu, v jakém se ustanovení zvláštních obchodních podmínek liší od ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou rozhodující ustanovení zvláštních obchodních podmínek.