mimo provoz
Horní část

Horské kolobežky – Monster

Vyskúšajte si jazdu na monster kolobežkách. Kolobežka je špeciálne stavaná na jazdu v horskom prostredí a jej široké kolesá zabezpečujú ideálnu priľnavosť aj k náročnejšiemu terénu. Vyvezte sa pohodlne sedačkovou lanovkou na vrchol Kubínskej hole a vychutnajte si zjazd na našej terénnej kolobežke. Skvelá zábava pre každého. Požičovňa sa nachádza pri vrcholovej stanici dolnej sedačkovej lanovky. Výbava zahŕňa aj prilbu.

 

Cenník Horské kolobežky

Kombinovaný lístok Cena
1 x Horná lanovka + Kolobežka 10 €
2 x Lanovka – na vrchol Kub. hole + Kolobežka 13 €*

Jazda je obmedzená časovým limitom 1 hodina do kedy treba kolobežku vrátiť. Časový limit začína plynúť v momente zakúpenia služby na pokladni (prechodom cez turniket). V prípade omeškania odovzdania kolobežky sa platí pokuta 5 € za každých začatých 15 min.

*SKI PARK Kubínska hoľa má dve lanovky, jedna ide do polovica strediska, druhá od polovice na vrchol. Na vývoz na vrchol Kubínskej hole preto potrebujete dve jednotlivé jazdy na lanovke = 2 x Lanovka – na vrchol Kub. hole. V cene lístka Vás aj odvezieme späť dolnou lanovkou na parkoviská v stredisku.

Ceny sú uvedené v EUR s DPH.

 

Prevádzkový poriadok pre Horské kolobežky – monster.

UPOZORNENIE: Účasť je na vlastné riziko a za prípadné úrazy sebe a iným osobám prevádzkovateľ ORAVA SKIPARK a.s. nezodpovedá!!!

 1. Jazda na horská kolobežke je možná od 12 rokov alebo výšky 140 cm, deti do 15 rokov len v sprievode dospelej osoby.
 2. Každý jazdec je povinný mať počas jazdy na hlave prilbu.
 3. Každý jazdec je počas jazdy povinný sa plne venovať jazde na kolobežke.
 4. Horská kolobežka je konštrukčne riešená pre jedného jazdca a to s maximálnym zaťažením 100 kg.
 5. Maximálna rýchlosť nesmie prekročiť 20 Km/hod.
 6. Horská kolobežka je určená pre jazdu na vyznačenej trati prevádzkovateľa, je schopná prekonávať drobné terénne nerovnosti. Nemožno však prekonávať prekážky ako napríklad priečne zrazy pre odvod vody, výmoli, kamene a hrubé nerovnosti. V opačnom prípade hrozí nebezpečie poškodenia rámu kolobežky a úraz. Za vzniknuté vady na kolobežke a úraz v dôsledku neuposlúchnutia pokynov nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 7. Jazda na monster kolobežke mimo vytýčenej trasy je PRÍSNE ZAKÁZANÁ! Nájomca nesmie poskytnúť kolobežku do užívania tretej osobe.
 8. Pri úraze na trati je jazdec povinný poskytnúť prvú pomoc a oznámiť úraz oprávneným osobám prevádzkovateľa, ktorými sú obsluha v staniciach na sedačkových lanovkách.
 9. Za vzniknuté vady na horskej kolobežke v dôsledku neuposlúchnutia pokynov si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na finančné odškodnenie až do výšky 100% ceny kolobežky.
 10. Po zastavení na trati pre kolobežky a trojkolky a pred ďalším pokračovaním je jazdec povinný sa presvedčiť či neohrozuje a neobmedzuje ďalších jazdcov trojkoliek alebo kolobežiek.
 11. Na trati je každý povinný sa správať tak, aby neohrozil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe ani inému. Pred a počas používania kolobežky je zakázané požívať alkoholické nápoje, omamné látky a fajčiť.
 12. Na trati je zakázané akokoľvek svojvoľne meniť úseky alebo prekážky s výnimkou situácií ohrozujúcich bezpečnosť jazdcov na trati.
 13. Každý jazdec sa zaväzuje udržiavať poriadok v areály aj na tratiach, dodržiavať Všeobecné obchodné podmienky, tento prevádzkový poriadok a pokyny zodpovedných zamestnancov.

Mapa střediska